» 
 » Kết quả quét virus Micro Meter

Micro Meter 2.0

Phần mềm theo dõi CPU và RAM
 • Phát hành:
 • Version:
  2.0
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  927,06 KB
 • Lượt tải:
  9429
 • Ngày phát hành:
  01/01/2010
 • Ngày cập nhật:
  16/02/2017
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

FreeDownload đã tải Ứng dụng Micro Meter phiên bản 2.0 và sử dụng các phần mềm quét virus nổi tiếng (Avira Antivirus Premium, Kaspersky Anti-Virus, Avast Antivirus, Bkav Pro) để quyết Ứng dụng Micro Meter vào 2015-09-09. Chúng tôi đã kiểm tra và thấy Ứng dụng Micro Meter không có chứa bất kỳ phần mềm độc hại nào (virus, spyware, adware,...) . Bạn có thể xem các bản ghi đầy đủ dưới đây. Chúng tôi sẽ kiểm tra Ứng dụng Micro Meter với phiên bản tiếp theo để đảm bảo an toàn cho cập nhật trong tương lai gần.

Avira Antivirus Premium
Phần mềm Avira quét tập tin micro-meter-20_20150909_113250.zip của phần mếm Ứng dụng Micro Meter vào 2016-09-09 có kết quả an toàn tuyệt đối với báo cáo kết quả như sau:
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.
Engine set: 8.3.32.14
VDF Version: 7.11.245.10
Scan start time/thời gian bắt đầu quét: 2016-09-09 1:53:22 PM
Command line/dòng lệnh: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=d:\scanner\output.tmp C:\Users\Admin\Downloads\micro-meter-20_20150909_113250.zip
configuration file/tập tin cấu hình: g:\scancl.conf
C:\Users\Admin\Downloads\micro-meter-20_20150909_113250.zip
Date: 2016-09-09 Time: 13:52:23 Size: 89088195
Statistics :
Directories/thư mục............... : 0
Archives/lưu trữ.................. : 1
Files/tập tin..................... : 4287
Infected/nhiễm.............. : 0
Warnings/cảnh báo.............. : 0
Suspicious/nghi ngờ............ : 0
Infections/Nhiễm virus................ : 0
Time/thời gian...................... : 00:00:40
Kaspersky Anti-Virus
2016-09-09 11:33:06 Scan_Objects$31072 starting 1%
; --- Settings ---
; Action on detect: Ask after scan
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: Yes
; Use iSwift: Yes
; Try disinfect: Yes
; Try delete: Yes
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip" Enable = Yes Recursiv
e = No
; ------------------
2016-09-09 11:33:06 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip:Zone.Identifier
ok
2016-09-09 11:33:06 Scan_Objects$31072 running 50%
2016-09-09 11:33:06 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip archive
ZIP
2016-09-09 11:33:06 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/abo
ut.dcu ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/abo
ut.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/abo
ut.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/alprobar.zip archive ZIP
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/alprobar.zip//ALProgressBar.dcr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/alprobar.zip//ALProgressBar.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/alprobar.zip ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip archive ZIP
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm archive CHM
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//CoolTrayHelp.hhc ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//CoolTrayIcon.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//Introduction.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//SimpleTimer.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//TextTrayIcon.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//TrayIconDemos.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//TrayIconHints.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm//TrayIconInstall.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.chm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.dcr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon_D5.dpk ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayIcon_D6plus.dpk ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//CoolTrayTest.exe ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolService/CoolService.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolService/CoolService.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolService/CoolTrayService.bat ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolService/readme.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolService/Service.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolService/Service.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolTrayTest/CoolTrayTest.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolTrayTest/CoolTrayTest.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolTrayTest/CtMain.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolTrayTest/CtMain.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CoolTrayTest/TrayIcon.ico ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint1/CustomHint.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint1/CustomHint.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint1/Main.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint1/Main.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint2/BigHint.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint2/BigHint.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint2/BigHintDemo.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint2/BigHintDemo.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/CustomHint2/images.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/MinimizeAnimation/animation.ico ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/MinimizeAnimation/Main.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/MinimizeAnimation/Main.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/MinimizeAnimation/MinimizeAnimation.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/MinimizeAnimation/MinimizeAnimation.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/MinimizeAnimation/readme.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/MinimizeAnimation/TrayAnimation.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/StartHidden/Main.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/StartHidden/Main.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/StartHidden/StartHidden.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/StartHidden/StartHidden.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TextTrayTest/bubble.ico ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TextTrayTest/TextTrayTest.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TextTrayTest/TextTrayTest.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TextTrayTest/TrayText.ico ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TextTrayTest/TtMain.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TextTrayTest/TtMain.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TrayDraw/CtDraw.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TrayDraw/CtDraw.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TrayDraw/TrayDraw.dpr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TrayDraw/TrayDraw.ico ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos/TrayDraw/TrayDraw.res ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//demos.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/convert_cti_projects.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/convert_st_projects.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/CoolTrayIcon.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/History - CoolTrayIcon.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/History - SimpleTimer.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/History - TextTrayIcon.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/SimpleTimer.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//docs/TextTrayIcon.html ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//install.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//readme.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//RegisterTrayIcons.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//SimpleTimer.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//TextTrayIcon.dcr ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip//TextTrayIcon.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/com
ponent/CoolTrayIcon.zip ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/COP
YING.txt ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/inf
o.ico ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mai
n.dcu ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mai
n.dfm ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mai
n.pas ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mic
rometer.cfg ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mic
rometer.dof ok
2016-09-09 11:33:07 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mic
rometer.dpr ok
2016-09-09 11:33:08 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mic
rometer.exe ok
2016-09-09 11:33:08 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/mic
rometer.res ok
2016-09-09 11:33:08 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/opt
ions.dcu ok
2016-09-09 11:33:08 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/opt
ions.dfm ok
2016-09-09 11:33:08 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/opt
ions.pas ok
2016-09-09 11:33:08 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip//micrometer/REA
DME.txt ok
2016-09-09 11:33:08 E:\VR\micro-meter-20_20150909_113250.zip ok
2016-09-09 11:33:08 Scan_Objects$31072 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-09-09 11:33:06
; Time Finish: 2016-09-09 11:33:08
; Completion: 100%
; Processed objects: 94
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 6
; Skipped: 0
; Archived: 4
; Packed: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------
Avast Antivirus
Tập tin micro-meter-20_20150909_113250.zip đã được phần mềm Avast quét virus vào 2016-09-09 đảm bảo 100% an toàn cho người dùng có báo cáo kết quả như sau:
File Report :C:/Programdata/Ứng dụng Micro Meter/report.txt
Objects to scan: micro-meter-20_20150909_113250.zip
File path: C:\Users\Admin\Downloads\micro-meter-20_20150909_113250.zip
Scan Started at: 2016-09-09 11:09:09
Scan completed at: 2016-09-09 11:09:09
Number of scanned files: 4
Number of scanned folders: 0
Number of infected files: 0
Total size of scanned files: 5658418
Virus database: 2016-09-09
Total scan time: 0:0:32
Bkav Pro
Phần mềm Bkav đã quét tập tin micro-meter-20_20150909_113250.zip của Ứng dụng Micro Meter vào 2016-09-09 cho kết quả quyét Virus như sau:
Đối tượng quét: micro-meter-20_20150909_113250.zip
Đường dẫn: C:\Users\Admin\Downloads\micro-meter-20_20150909_113250.zip
Thời gian quét : 0 ' 7 ''
Tổng số file, object đã quét : 1
Nhiễm virus, chứa mã thực thi : 0
Đã cách ly, diệt, loại bỏ: 0
Tập tin báo cáo: C:/Programdata/Ứng dụng Micro Meter/report.txt