» 
 » Kết quả quét virus Download Accelerator Plus

Download Accelerator Plus 10.1.0.0

Phần mềm tăng tốc độ download
 • Phát hành:
 • Version:
  10.1.0.0
 • Sử dụng:
  miễn phí
 • Dung lượng:
  10,32 MB
 • Lượt tải:
  12124
 • Ngày phát hành:
  02/06/2014
 • Ngày cập nhật:
  03/06/2014
 • Hệ điều hành:
  windows

KẾT QUẢ QUÉT VIRUS >>

Theo các phần mềm chống virus, FreeDownload đã kiểm tra các tập tin Phần mềm Download Accelerator Plus vào 2015-08-24, Phần mềm Download Accelerator Plus không chứa bất kỳ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, trojan hay virus và rất an toàn. Điều quan trọng là việc kiểm tra virus và phần mềm độc hại sẽ được áp dụng cho các phiên bản sau được cập nhật.

Kaspersky Anti-Virus
...
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_pendinglink_m.gif ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_pendinglink_s.gif ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_pendinglink_x.gif ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_premium_l.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_premium_m.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_premium_s.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_premium_x.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_l.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_m.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_queued_l.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_queued_m.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_queued_s.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_queued_x.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_s.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/dap_validlink_x.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/daplc-explanation-bg.jpg ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/devices.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/downloadwithdap.firefox.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/downloadwithdap.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/ex-arrow-right.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/ex-arrow.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/laptopmp4-on.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/laptopmp4.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/linkchecker.firefox.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/linkverifierhelper.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/linkverifierhelper2.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/sbdwl.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/seldown.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/selup.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/settings.htm ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/smartphonesMP3-on.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/smartphonesMP3.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/smartphonesMP4-on.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/smartphonesMP4.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/sub-header.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/tabletMP4-on.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//publ
ic/tabletMP4.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//dap_
remote32.ico ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//DapR
emoteControlPlugin.dll ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN//Plug
in.ini ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0028.BIN
ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0029.BIN
archive ZIP
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0029.BIN//DapL
inkCheckerPlugin.dll ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0029.BIN//Link
Checker.ico ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0029.BIN//Plug
in.ini ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0029.BIN
ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN
archive ZIP
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//back
ground.html ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//back
ground.html_old packed JSPack
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//back
ground.html_old//JSPack ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//back
ground.html_old ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//Back
ground.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//Back
ground.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//Dap.
html ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//down
loadbar.html ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//down
loadwithdaphelper.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//help
er.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//log.
htm ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//log.
js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//log.
js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//mani
fest.json ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//newt
ab.html ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//opti
ons.html ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//opti
ons.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//opti
ons.js ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//stat
usbar.html ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//trig
gerchrome.html ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//res/
icon_16.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//res/
logo128.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//res/
logo19.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//res/
logo32.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//res/
logo48.png ok
2016-08-24 11:48:14 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//res/
vssver.scc ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//lib/
npdapchrome.dll ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//lib/
npdapchrome._ ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/d
apster_regexs.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/d
ownloads.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/d
ownloadwithdap.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/d
ownloadwithdaphelper.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/h
elper.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/j
query-1.8.3.min.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/j
query-ui.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/j
query-ui.min.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/j
query.base64.min.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/j
query.base64.min.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/j
query.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/k
inetic-v4.3.1.min.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/l
inkchecker.nocache.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/s
bc_cookies_mon.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/s
bc_cookies_mon.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/S
B_DownloadBar.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/S
B_DownloadBarCont.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/s
howdapdlbar.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//js/v
ssver.scc ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//imag
es/daplogo.png ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//imag
es/ddb-close.png ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//imag
es/ddb-showdwl.png ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//imag
es/vssver.scc ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//css/
images.css ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//css/
jquery-ui.css ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//css/
sb_filelist.css ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN//css/
vssver.scc ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0030.BIN
ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN
archive ZIP
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//back
ground.html packed JSPack
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//back
ground.html//JSPack ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//back
ground.html ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//mani
fest.json ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//newt
ab.html ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//trig
gerchrome.html ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//res/
logo128.png ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//res/
logo19.png ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//res/
logo32.png ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//res/
logo48.png ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//res/
vssver.scc ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//lib/
npdapchrome.dll ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//js/s
bc_cookies_mon.js packed JSPack
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//js/s
bc_cookies_mon.js//JSPack ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//js/s
bc_cookies_mon.js ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN//js/v
ssver.scc ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//WISE0031.BIN
ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:15 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:16 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper//# ok
2016-08-24 11:48:17 E:\VR\dap10_full.exe//WiseSFXDropper ok
2016-08-24 11:48:17 E:\VR\dap10_full.exe ok
2016-08-24 11:48:17 Scan_Objects$26237 completed
Info: task 'ods' finished, last error code 0
; --- Statistics ---
; Time Start: 2016-08-24 11:48:07
; Time Finish: 2016-08-24 11:48:17
; Completion: 100%
; Processed objects: 510
; Total detected: 0
; Detected exact: 0
; Suspicions: 0
; Threats detected: 0
; Untreated: 0
; Disinfected: 0
; Quarantined: 0
; Deleted: 8
; Skipped: 0
; Archived: 26
; Packed: 12
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; Last object:
; ------------------